Gillestugan på Kolhättans Ekogård

Gården

Kolhättans Ekogård är en släktgård som drivs av Jan-Olof och Barbro Larsson. Det typiska bohuslänska kustlandskapet består av många olika naturtyper. Terrängen är starkt kuperad, och präglas av smala dalgångar mellan höglänta och på sina ställen mycket branta berg. På bergsluttningarna växer lövskog med ek.

Denna typ av landskap är idealisk för betesdjur, där mark som inte kan användas till något annat kan producera kött av hög kvalitet.

Vallar

Vallarna betas på vår / försommar för att öka den biologiska mångfalden, och därigenom rikedomen av blommor och insekter. Vallen förädlas av kornas tramp. Vårbetet ger förutsättningar för många fågelarter att söka föda på det korta gräset, som blir rikt gödslat av korna. Stararna kommer åt harkrankslarver, som är basföda för ungarna. Staren är helt beroende av betande djur. Svalorna, hussvalor, ladusvalor och tornseglare, får ett smörgåsbord av insekter i den blommande vallen hela sommaren.

Sommar till tidig höst är det valltillväxt, för att hela sommaren ge rik blomning och tid för fälthäckande fåglar att hinna föda upp sina ungar – t.ex. tofsvipa, lärka, ängspiplärka, buskskvätta, enkelbeckasin. Bin får möjlighet att samla pollen och nektar hela sommaren.

Tidig höst är det vallskörd. Det foder som skördas på vallarna blir artrik och smaklig vintermat till djuren. Efterbete av vallen höst till senhöst ger vidareförädling av vallen till nästa år.

Exemper på arter i vallen: Klöverarter, vickerarter, gräsarter som till exempel timotej, hundäxing, vitgröe, käringtand, lucern.

Slåtterängar

En slåtteräng plöjs aldrig. Där eftersträvar man en rik flora, vilket ger livsutrymme för många växter och insektsarter som har svårt att klara sig i det nutida odlingslandskapet.

Slåtterängen betas aldrig på våren, utan på eftersommar och höst, efter skörd av gräs och örter. För att få en rik blomning och stor artrikedom krävs att växterna får kämpa för sin tillvaro, ingen art får bli dominant.

För att berika och förädla slåtterängen hamlar vi träd. När trädet hamlas dör delar av rotsystemet, och näring frigörs i marken, vilket ökar grästillväxten. Detta ger en långsiktigt hållbar slåtteräng.

Betesmarker

En naturbetesmark är oändligt värdefull för den biologiska mångfalden. Korna är en förutsättning för att sådana marker ska bibehållas, eller återskapas. Sedan 2003 har vi genomfört ett ambitiöst restaureringsprojekt, för att återskapa hagmarkerna i landskapet.

Våtmarker

Våtmarker är en viktig del i ett rikt varierat landskap. Idag är det en bristbiotop. Många djurarter är knutna till våtmarker, både för fortplantning och födosök. Vi arbetar för att återskapa och förstärka olika typer av vattenmiljöer.

Kontakt:

Jan-Olof Larsson 0706-993643
Barbro Norneby Larsson 0706-722243
info@ekogard.se

Hitta hit

Karta: Kolhättan Ekogård

© Kolhättans Ekogård 2017

Foto: Thomas Liebig och Kai Norneby