Gammelskog på Kolhättans Ekogård

Skogen

Vi vill värna om en artrikedom och biologisk mångfald i vår skog. Vi har ett samarbete med Länsstyrelsen för att återskapa, bevara och förvalta skogen utifrån en natur- och kulturvårdssynpunkt.

Granskog har aldrig planterats på vår gård, så mycket av den gamla skogen finns kvar. Den mesta skogen på gården är blandskog. På bergssluttningarna växer lövskog med ek, på Hällsberget finns orörd gammalskog som inte avverkats på mycket lång tid. I vissa dalgångar har vi ersatt granskogen med bok och lärkträd.

Några områden är urskogsliknande, och har en unik status genom att det är en mycket sällsynt naturtyp. Vissa områden har lämnats helt orörda och på flera håll finns en mycket lång kontinuitet.

Gamla ”evighetsträd” har konsekvent sparats. Döda träd och torrakor är en viktig del i skogen, de blir mat och hem under lång tid för många arter som t.ex. hackspettar.

Alla större ekar har inventerats och har en åtgärdsplan för att säkerställa deras fortlevnad.

Kontakt:

Jan-Olof Larsson 0706-993643
Barbro Norneby Larsson 0706-722243
info@ekogard.se

Hitta hit

Karta: Kolhättan Ekogård

© Kolhättans Ekogård 2017

Foto: Thomas Liebig och Kai Norneby